Projekt/examensarbeten

Här hittar du projekt och examensarbeten som slutförts

Ventilationslösningar för fuktsäkra kallvindar – en komparativ fallstudie

2021, Exjobb

I studien undersöks två kallvindar på två skolor i Kalmar från 2019. Fokuset ligger på
deras kallvindar som har samma uppbyggnad, men två olika ventilationslösningar,
självdragsventilation respektive mekaniskt styrd ventilation.

Energimässig och ekonomisk jämförelse av energisystemen i två likvärdiga flerbostadshus

2020, Exjobb

Rapporten berör projekt Backgårdsgatan 1–11 i Vårgårda. Det berör ett bostadsområde med totalt 118 lägenheter som byggdes på 70-talet. Husen började sedan renoveras och rustades upp med ny klimatskärm, ventilation…


Uttorkning av betong i nyproduktion

2020, Exjobb

Denna rapport sammanställer statistik för cirka 360 mätpunkter i betongkonstruktioner som Conservator AB har tagit fram under de senaste tre åren.

Projekt UPP.N.Å

2020, Exjobb

Syftet med den här rapporten är att utvärdera energibesparingar och kostnader för en helhetslösning av ett smart energisystem i en nybyggd fastighet i Åseda. Fastigheten har kvalificerat för bidrag från boverket för sin…


Optimal fönsterstorlek

2019, Exjobb

En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast.

Energikartläggning av ett bostadshus från 2016

2018, Exjobb

Energy mapping of a dwelling house from 2016.


Ventilation i flerbostadshus

2018, Exjobb

Höga fuktnivåer i inomhusluften kan påverka byggnader och människors hälsa negativt. För att ventilera bort fuktig luft ställs höga krav på byggnaders luftflöden och ventilationssystem. Boverkets byggreglers krav…

Energianalys av nybyggt trygghetsboende

2018, Exjobb

Energy analysis of newly built house with the concept of safe living.


Optimering av lagernivåer för en stabil kraftvärmeproduktion – En fallstudie på Växjö Energi AB

2018, Exjobb

Vilka påföljder har valet av lagernivåer på ett kraftvärmeverk och hur är det relaterat till en lönsam el- och värmeproduktion?

Analys av en Högeffektiv Kylvärmepump – Projekt AHK

2018, Exjobb

Rapport inom kursen Energisystem – Projekt (2BT006). För att lösa ventilationsproblemen hos Burde Förlag i Växjö installerades en TermoCooler värmepump från IV Produkt…


Energianalys av Sveriges största skola byggd med passivhusteknik

2018, Exjobb

Syftet med denna studie är att resultatet ska påvisa fördelarna med att uppföra byggnader med passivhusteknik samt påvisa energieffektiviteten för ett passivhus.

Energisimulering Av Äldre Flerbostadshus

2017, Exjobb

En simulering av förbättringspotential i äldre fastigheter med hjälp av solceller, värmepumpar och tilläggsisolering.


Jämförelse av olika solcellsanläggningar på Haganässkolan

2017, Exjobb

Syftet med detta arbete är att identifiera viktiga skillnader mellan kisel- respektive tunnfilmssolceller genom teoretisk och praktisk prövning med avseende på prestanda och förutsättningar.

An evaluation of Photovoltaic and thermal assisted

2017, Exjobb

Uppvärming av bostäder och elektricitet är de två huvudsakliga energi användningarna i dagens samhälle, och i vissa fall används elektricitet för att producera värme via…


Energikartläggning av kvarteret Körsbäret – med fokus på kulvertförluster

2017, Exjobb

Energikartläggning av kv. Körsbäret i Växjö. Syftet är att resultatet kan utnyttjas vid val av energibesparingsåtgärder vid ombyggnation av befintliga flerbostadshus…

Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet

2017, Exjobb

Miljonprogrammets bostäder börjar nu närma sig 50 år och står inför omfattande renoveringsbehov. Byggnaderna präglas av läckande tak, dåliga fönster, dörrar, fasader, balkonger och installationer som nått slutet av sin livslängd…


Att mäta är att veta

2017, Exjobb

För att energieffektivisera har Ronnebyhus gjort omfattande installationer av mät- och styrsystem på sina bostäder. De har installerat temperaturgivare för att kunna mäta och reglera…

Jämförelse av solcellsanläggningar

2016, Exjobb

Med hjälp av solceller kan el framställas, vilket görs med hjälp av ihopkopplade solcellsmoduler. Solcellsmodulerna kräver goda förhållanden för att kunna producera så mycket el som möjligt…


Jämförelse av solhybrider, del 1

2014, Exjobb

Forskning inom solenergi går framåt med stora steg gällande båda solvärme och solel. Man kollar inte bara på själva teknikerna var för sig utan också på en kombination av både solel och solvärme som är det som kallas solhybrid…

Jämförelse av solhybrider, del 2

2014, Exjobb

Denna rapport är en uppföljning av del 1. Rapporten går igenom vilka förutsättningar solhybrider har med avseende på parallell eller seriekoppling, flöde, isolering, glas-glas eller glas-plast och även en lönsamhetsberäkning.


Jämförelse av solhybrider, del 2

2014, Exjobb

Denna rapport är en uppföljning av del 1. Rapporten går igenom vilka förutsättningar solhybrider har med avseende på parallell eller seriekoppling, flöde, isolering, glas-glas eller glas-plast och även en lönsamhetsberäkning.

Utvärdering av Portvakten Söders spillvattenvärmeväxlare och varmvattenförbrukning

2014, Exjobb

Hyresbostäder (tillhör idag Växjöbostäder) byggde två flerbostadshus i trästomme och passivhusteknik i kvarter Portvakten Söder i Växjö. Husen färdigställdes hösten 2009 och är vardera åtta våningar höga och rymmer tillsammans 64 lägenheter…


Användning och utveckling av Miljöbyggnad

2014, Exjobb

I detta examensarbete undersöks för- och nackdelar vid certifiering enligt Miljöbyggnad. Under vilket byggskede det är lämpligast att utföra certifieringen och vilka problem och svårigheter som kan uppkomma analyseras. 

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar del 2

2014, Exjobb

Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing.


Energikartläggning inom kvarteret Körsbäret i Växjö

2014, Exjobb

Kvarteret Körsbäret gick igenom en renovering av uppvärmning-och vattensystemen år 2013. Detta innebar att det installerades ett vertikalt varmvattencirkulationssystem istället för det gamla horisontella i källarplan…

Energikartläggning av tand- och vårdcentralen i Lessebo

2012-2013, Exjobb

Landstinget vill att fastigheten ska uppnå energistämpeln greenbuilding © som utlovar en uppvärmning och driftkostnad på högst 75 kWh/m2 inklusive fastighetsel, exklusive verksamhetsel…


Uppföljning av energiprestanda samt boendes upplevelser av Portvakten Söder

2012-2013, Exjobb

År 2010 gjordes en energiuppföljning av Portvakten Söder på initiativ av Energikontor Sydost. Resultatet blev lite missvisande, då båda husen var halvt bebodda. En ny, beräknad energiuppföljning kommer i detta examensarbete att upprättas då husen är fullt…

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar del 1

2012-2013, Exjobb

Denna rapport är en uppföljning av del 1, som syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar i två flerbostadshus i Växjö.


Utvändiga kulvertförluster hos Ronnebyhus

2012-2013, Exjobb

AB Ronnebyhus ville få en bättre översikt över sin värmeanvändning och hur mycket som gick till förlust. Därför installerades värmemängdsmätare vid olika mätpunkter som sparar data kontinuerligt och en betydande värmeförlust upptäcktes.

Energisparutmaningen

2012, Exjobb

Tävlingen Energiutmaningen bidrar till att Växjö håller nere energiförbrukning och koldioidutsläpp.


Värmeförluster vid utvändigt placerade ventilationssystem

2012, Exjobb

En undersökning av hur stora värmeförlusterna blir på utvändigt placerade luftbehandlingsaggregat och kanalsystem.

Energieffektivisering i skollokaler

2011, Exjobb

Syftet med rapporten är att ta fram en studie på hur ett klassrums ockupation ser ut. Underlaget ska kunna användas vid framtida beräkningar inom energieffektivisering i skolor. Syftet är också att undersöka lönsamheten med att byta ut…

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på GodaHus nyhetsbrev!