Skip to main content

Här hittar du GodaHus samverkanspartners:

Samverkanspartner:

LÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter.

LÅGAN stöttar fem regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader däribland GodaHus. Övriga nätverk finns i Värmland, Örebro, Dalarna och Umeå.

LÅGAN skapar gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader framåt.

Målet är att bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostads- och lokalsektorn starkt effektiviserar sin energianvändning. Samt öka byggtakten av lågenergibyggnader genom att:

– Inspirera och bidra till att byggherrar och fastighetsägare känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till så kallade nära nollenergibyggnader

– Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp

Samverkanspartner:

Föreningen GodaHus samarbetar med Linnéuniversitetet, bland annat genom att handleda studenters examensarbeten kopplade till byggnation och energi.

Bakgrund
För att bygga ny kunskap och därigenom stärka företagens och regionens konkurrenskraft bidrog GodaHus under åren 2010 – 2015 med 5 Mkr till upprättandet av en professur och en grupp för forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet (LNU) inom området energieffektiva byggnader. Idag består forskargruppen av ca 10 personer. GodaHus har därefter under åren 2015 – 2018 fortsatt finansieringen av forskningen med Linnéuniversitetet med 1MSEK. I maj 2018 tecknades ett nytt avtal med LNU angående uppdragsutbildning – Energisamordnare för hösten 2018. Detta ingår nu i LNU´s ordinarie kursutbud.

Samverkansformer
I avtalen med LNU uttrycks en klar vilja från parterna att samverka för att tillsammans fortsätta bygga starka forskningsmiljöer och erbjuda kunskaper som stärker konkurrenskraft och tillväxt på olika sätt från grundläggande studier till konstruktionslösningar och kommersialisering. Former för samverkan kan vara t.ex. utvecklings/forskningsprojekt, examens-arbeten, fortbildningsinsatser i form av seminarier och workshops. Linnéuniversitetet erbjuds en adjungerad styrelseplats i Goda Hus styrelse.

GodaHus vill fortsätta att stimulera denna utveckling med forskning inom för medlemmarna relevanta och viktiga områden. I GodaHus stadgar framgår att andra lärosäten än LNU kan komma ifråga om samarbete.

Samverkanspartner:

GodaHus är sedan 2021 medlem i Centrum för cirkulärt byggande
bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande. 

Genom att vara en del av CCbuild har GodaHus-medlemmarna tillgång till den digitala marknadsplatsen för cirkulation av byggprodukter och app för inventering av återbruksmaterial. Läs mer om detta på temagruppen Hållbarhet och cirkulära flöden.

Samverkanspartner:

GodaHus samverkar även med Energimyndigheten, som utsett föreningen till strateginod.

Energimyndigheten arbetar för att skapa hållbara och kostnadseffektiva energisystem med låg påverkan på hälsa, miljö och klimat. De tillhandahåller fakta och analyser om energiförsörjning, stödjer forskning och affärsutveckling inom energiteknik, och hanterar Sveriges officiella energistatistik och stödsystem som elcertifikatsystemet. Myndigheten deltar även i internationella klimatsamarbeten och sprider kunskap om effektiv energianvändning.

Samverkanspartner:

GodaHus samverkar också med Energikontor Syd.

Energikontor Syd främjar förnybar energi och energieffektivisering för att minska klimatpåverkan och stödja hållbar regional utveckling. Som en icke-vinstdrivande organisation samarbetar de med privata aktörer och regioner i södra Sverige, och stödjer kommuner i deras klimat- och energiarbete. Verksamheten finansieras främst av svenska myndigheter och EU.