Skip to main content

GodaHåll

En temagrupp skapad av GodaHus för hållbart byggande

Om GodaHåll

GodaHåll är GodaHus temagrupp för hållbart byggande i sydostregionen. Gruppen har funnit sedan hösten 2020 och fokuserar framför allt på på cirkulärt byggande och återbruk. Målsättningen med temagrupp är att:

 • Vara en plattform för kunskapsspridning för hållbart och cirkulärt byggande i sydost, genom;
  • omvärldsbevakning
  • dialog
  • samverkan
 • Fungera som katalysator, samla och sprida argument och idéer för hållbart och cirkulärt byggande
 • Förbereda för genomförandeprojekt

Gruppen träffas ca en gång i månaden och består av företrädare från beställare, arkitekter, entreprenörer, bygglovshandläggare, avfallsaktörer m. fl i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. GodaHåll leds av Anders Lundgren. Deltagande är kostnadsfritt och på sikt ser vi positivt på medlemskap i GodaHus. Arbetet finansieras delvis genom GodaHus deltagande i Klimatneutrala städer 2021-2024.

Bygg- och fastighetssektorn står för 51% av allt avfall, undantaget gruvavfall, som uppstår i Sverige och bidrar till 21% av landets klimatmatpåverkan. Det finns med andra ord goda skäl att arbeta för att ställa om branschen i mer cirkulär riktning.

Många frågor men också möjligheter!

Idag finns många utmaningar kopplade till en cirkulär byggsektor med mer återbruk, exempelvis frågor om kvalitet, juridik, ekonomi, logistik mm. Men det finns också en hel del goda exempel i branschen, t. ex. i sydosregionen, och det finns många som vill vara med och förändra.

GodaHåll arbetar för att utforska och hitta lösningar på de frågeställningar som finns och vill bidra till att pröva lösningarna i praktiken.

Exempel på initiativ i regionen:

 • Återbruksinventeringar och förmedling via CCBuild och Kompanjonen (T. ex f. d. Växjö kommunhus)
 • Logistiklösningar (emballering, transport och mellanlagring) för återbruk av byggmaterial (T. ex. genom Alwex samarbete med flera beställare)
 • Insamling och försäljning av återbrukat byggmaterial (T. ex. genom Lessebo kommuns Byggåterbruk)
 • Efterfrågan på återbrukat byggmaterial i förfrågningsunderlag (T. ex. vid byggnation av Region Kronobergs elbussdepå och Vöfabs Torpaskolan)
 • Genomförd förstudie om cirkulärt byggande i Sydostregionen
 • Arbetsgrupp kring förfrågningsunderlag (vår 2022)

Bland deltagarna ser vi t. ex. företrädare från:

Affärsverken Karlskrona
Alwex Transport
Arkitektbolaget
Kalmar kommun
Kalmarhem
Karlskrona kommun
Kretslopp Sydost
LBE Arkitekter
Linnéuniversitetet
Lunds Tekniska Högskola
Mark och Miljö i Ljungby
Markaryds kommun
NCC
Region Blekinge

Region Kalmar
Region Kronoberg
Riksbyggen
Ronneby kommun
Sajt Arkitekter
Skanska Sverige
Södra Smålands Avfall och Miljö
Timsfors bil- och traktortjänst
Vidingehem
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Växjö kommun
Växjöbostäder
WSP
Älmby Entreprenad

Se dokumentation från möten här  →

Arbetsgrupp förfrågningsunderlag

Deltagarna i GodaHåll har identifierat vikten av att ställa rätt krav i förfrågningsunderlag som en nyckelfaktor för att kunna möjliggöra mer återbruk, både att sätta ut material på marknaden och att efterfråga material vid ny- och ombyggnation. Därför finns det en arbetsgrupp som specifikt tittar på detta ”FFU-gruppen”. Målsättningen är att samla beställare och entreprenörer vid samma bord för att förstå varandra och möjliggöra att rätt krav ställs i upphandlingar. Gruppen leds av Stefan Westblom, Region Kalmar.

Kontakta stefan.westblom@regionkalmar.se om du vill delta i arbetet.

Temagruppledare i GodaHåll

Välkommen att delta

Välkommen att bli en del av GodaHåll och bli en del av en hållbar byggsektor i Sydost! Kontakta Anders Lundgren för mer information!

GodaHus är medlemmar i Centrum för cirkulärt byggande (ccbuild.se) -bygg- och fastighets-sektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande.

Via CCbuild har GodaHus-medlemmarna tillgång till den digitala marknadsplatsen för cirkulation av byggprodukter och en app för inventering av återbruksmaterial. Via dessa kan du:

 • Söka och sälja återbrukat byggmaterial (som inloggad får du tillgång till mer material)
 • Skapa egen databas över befintliga resurser
 • Bjuda in projektteam till specifika projekt
 • Ta hjälp av CCBuilds stöd för kvalitetsbedömning och utvärdering av återbrukspotential
 • Ta del av rapporter som underlag för materialhanteringsplan eller som beslutsstöd och för uppföljning av tex klimatbesparing och minskade avfallsmängder till följd av återbruk

Inloggning

För mer info om inloggning och användning, kontakta anders.lundgren@godahus.se

Tillgängligt byggmaterial från GodaHus-medlemmar just nu

Gå direkt till marknadsplatsen 


SVT uppmärksammar återbruk av byggmaterial

SVT har uppmärksammat IVL´s arbete med återbruk av byggmaterial och CCBuild.  Se inslaget från 12 maj 2021.


Förstudie 2021

GodaHus har under 2021 genomfört en förstudie med stöd av Region Kronoberg, för att studera potentialen för cirkulärt byggande med mer återbruk i sydostregionen. Ta del av resultatet i rapporten Cirkulärt byggande i sydost 2021. För mer information, kontakta anders.lundgren@godahus.se.

Checklistor, handböcker, regler m.m