Skip to main content

Hållbarhet och Cirkulära flöden

Ett fokusområden av GodaHus för hållbart byggande

Om Hållbarhet och Cirkulära flöden

Bygg- och fastighetssektorn står för 40% av allt avfall, undantaget gruvavfall, som uppstår i Sverige och bidrar till 22% av landets klimatmatpåverkan. Det finns med andra ord goda skäl att arbeta för att ställa om branschen i mer cirkulär riktning.

Fokusområdet för Hållbarhet och Cirkulära flöden har sedan 2020 fokuserat på cirkulärt byggande och återbruk. Målsättningen med fokusområdet är att:

 • Utgöra en plattform för ökad kunskap och engagemang för hållbart och cirkulärt byggande i sydost, genom:
  • omvärldsbevakning
  • dialog
  • samverkan
 • Fungera som katalysator, genom att sprida argument och idéer för hållbart och cirkulärt byggande
 • Förbereda genomförandeprojekt för att få mer praktisk erfarenhet av cirkulärt byggande

Gruppen träffas ca. en gång i månaden och består av företrädare från beställare, arkitekter, entreprenörer, kommunrepresentanter, avfallsaktörer m.fl. i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län och leds av Anders Lundgren.

Målsättningen med mötena är att:

 • Lära sig mer om cirkulärt byggande från inbjudna nationala och regionala representanter från branschen
 • Möjlighet för deltagare att lyfta frågor, dela med sig av erfarenheter osv
 • Inspirera och lära sig av varandra i stora och små frågor

Välkommen att delta!

Arbetet finansieras delvis genom GodaHus deltagande i Klimatneutrala städer 2021-2024 samt EU-projektet CTB.

Många frågor men också möjligheter kopplade till en cirkulär byggsektor!

Idag finns många utmaningar kopplade till en cirkulär byggsektor med mer återbruk, exempelvis frågor om kvalitet, juridik, ekonomi, logistik mm. Men det finns också en hel del goda exempel i branschen, t. ex. i Sydostregionen, och det finns många som vill vara med och förändra.

Fokusområdet Hållbarhet och Cirkulära flöden arbetar för att utforska och hitta lösningar på de frågeställningar som finns och vill bidra till att pröva lösningarna i praktiken.

Exempel på initiativ i regionen:

 • Återbruksinventeringar och förmedling via CCBuild och Kompanjonen (T. ex f. d. Växjö kommunhus)
 • Logistiklösningar (emballering, transport och mellanlagring) för återbruk av byggmaterial (T. ex. genom Alwex samarbete med flera beställare)
 • Insamling och försäljning av återbrukat byggmaterial (T. ex. genom Lessebo kommuns Byggåterbruk)
 • Efterfrågan på återbrukat byggmaterial i förfrågningsunderlag (T. ex. vid byggnation av Region Kronobergs elbussdepå och Vöfabs Torpaskolan)
 • Genomförd förstudie om cirkulärt byggande i Sydostregionen
 • Arbetsgrupp kring förfrågningsunderlag (vår 2022)

Nedan ser ni ett ypperligt exempel från Region Kronobergs nya elbussdepå. En nyproducerad kontor- och verkstadsbyggnad som har minskat klimatpåverkan med ca 33 ton koldioxid genom att återbruka fasadtegel. Byggnaden vann Hållbarhetspris 2021.

Bland deltagarna ser vi t. ex. företrädare från:

 • Affärsverken Karlskrona
 • Alwex Transport
 • Arkitektbolaget
 • Kalmar kommun
 • Kalmarhem
 • Karlskrona kommun
 • Kretslopp Sydost
 • LBE Arkitekter
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds Tekniska Högskola
 • Mark och Miljö i Ljungby
 • Markaryds kommun
 • NCC
 • Region Blekinge
 • Region Kalmar
 • Region Kronoberg
 • Riksbyggen
 • Ronneby kommun
 • Sajt Arkitekter
 • Skanska Sverige
 • Södra Smålands Avfall och Miljö
 • Timsfors bil- och traktortjänst
 • Vidingehem
 • Växjö Fastighetsförvaltning AB
 • Växjö kommun
 • Växjöbostäder
 • WSP
 • Älmby Entreprenad

Planerade träffar 2024

18 april kl. 13:00-16:00 – CEE Workshop

Plats: Växjö campus, LNU

 • Vi undersöker intresset att starta ett Centre for Energy and Environment: CEE. CEE är tänkt att fungera som en plattform för långsiktig samverkan kring energi- och miljöfrågor. Vi vill gärna att ditt företag är med och bidrar till diskussionen. Läs mer och anmäl dig här!

Kommande gruppmöten är planerade dessa datum:

 • 23 april kl. 13:00-14:30 – Teamsmöte Hållbarhet och Cirkulära flöden

 • 23 maj kl. 10:00-11:30 – Teamsmöte Hållbarhet och Cirkulära flöden

 • 19 juni kl. 13:00-14:30 – Teamsmöte Hållbarhet och Cirkulära flöden

 • 22 augusti kl. 13:00-14:30 – Teamsmöte Hållbarhet och Cirkulära flöden

 • 18 september kl. 10:00-11:30 – Teamsmöte Hållbarhet och Cirkulära flöden

 • 22 oktober kl. 13:00-14:30 – Teamsmöte Hållbarhet och Cirkulära flöden

 • 22 november kl. 10:00-11:30 – Teamsmöte Hållbarhet och Cirkulära flöden

 • 18 december kl. 13:00-14:30 – Teamsmöte Hållbarhet och Cirkulära flöden

Se dokumentation från möten här  →

Gruppledare för Hållbarhet och Cirkulära flöden

Välkommen att delta!

Välkommen att ta del av nätverket Hållbarhet och Cirkulära flöden och bli en del av en hållbar byggsektor i Sydost! Kontakta Anders Lundgren för mer information!

GodaHus är medlemmar i Centrum för Cirkulärt Byggande (ccbuild.se) -bygg- och fastighets-sektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande.

Via CCBuild har GodaHus-medlemmarna tillgång till den digitala marknadsplatsen för cirkulation av byggprodukter och en app för inventering av återbruksmaterial. Via dessa kan du:

 • Söka och sälja återbrukat byggmaterial (som inloggad får du tillgång till mer material)
 • Skapa egen databas över befintliga resurser
 • Bjuda in projektteam till specifika projekt
 • Ta hjälp av CCBuilds stöd för kvalitetsbedömning och utvärdering av återbrukspotential
 • Ta del av rapporter som underlag för materialhanteringsplan eller som beslutsstöd och för uppföljning av tex klimatbesparing och minskade avfallsmängder till följd av återbruk

Inloggning

För mer info om inloggning och användning, kontakta: anders.lundgren@godahus.se

Tillgängligt byggmaterial från GodaHus-medlemmar just nu

Gå direkt till marknadsplatsen 


SVT uppmärksammar återbruk av byggmaterial

SVT har uppmärksammat IVL´s arbete med återbruk av byggmaterial och CCBuild.  Se inslaget från 12 maj 2021.


Förstudie 2021

GodaHus har under 2021 genomfört en förstudie med stöd av Region Kronoberg, för att studera potentialen för cirkulärt byggande med mer återbruk i sydostregionen. Ta del av resultatet i rapporten Cirkulärt byggande i sydost 2021. För mer information, kontakta anders.lundgren@godahus.se.

Checklistor, handböcker, regler m.m.