Skip to main content
Kvarteret Alabastern i Växjö

GodaHus – Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

godahus.se

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Sydostregionen. Genom att hjälpa sina medlemmar att lära sig mer och bli bättre inom
dessa områden, bidrar föreningen till en starkare sektor, vilket gynnar den regionala utvecklingen.

Det görs genom en satsning på forskning och utveckling enligt Triple Helix-modellen tillsammans med Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i Sydostregionen. Föreningen fungerar som ett nav i
detta arbetet. Visionen är att vara ett centrum för Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost.

”GodaHus strävar efter att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Genom att samla offentliga och privata aktörer i Sydostregionen vill vi öka kunskapen om energieffektivisering, hållbart byggande, cirkulära flöden och affärsmodeller samt återbruk av material men också stärka konkurrenskraften i dessa branscher i sydost. Målet är en mer hållbar och miljövänlig utveckling inom bygg- och fastighetssektorn i regionen.”

Kommande evenemang

Upcoming Events

Varför ska man engagera sig i GodaHus?

Gruppledare Energieffektivisering

Det finns ett ordspråk i Kina att tillsammans kan man flytta ett skepp över berget. Våra medlemmar är expertis inom olika områden. Genom att engagera sig i GodaHus, bidrar vi till den kundskapsmångfalden med en mer heltäckande synvinkel.

Gruppledare Hållbarhet och cirkulära flöden, Projektledare CTB-projektet

Vill man få tillgång till ett fantastiskt nätverk i regionen som jobbar med cirkulärt byggande ska man engagera sig i GodaHus. Här finns kunskap, erfarenhet, nyfikenhet och engagemang.

VD, GodaHus

Vi är ett epicentrum för kunskap inom hållbarhet, cirkulärt och energieffektivitet för alla oss som på något sätt arbetar med byggnader i Sydost. Och GodaHus är ett oslagbart nätverk runt dessa viktiga frågor!

Specialist inom återbruk i CTB-projektet

För att man får träffa så många andra människor med höga målsättningar och alla får lära av varandra. Det finns många erfarenheter av t.ex. återbruk eller energieffektivitet från verkliga projekt som man får höra om här, som man annars hade haft svårt att få ta del av. Det finns en härlig gemenskap och vilja att verka för ett mer hållbart samhälle.

Senior rådgivare

Här finns ett fantastiskt regionalt nätverk (med nationella och internationella samarbeten) att ta del av med oerhört mycket kunskap och erfarenhet inom nära räckhåll. En plattform att utnyttja för utveckling av sin verksamhet i samverkan.

Gruppledare

Tycker vi alla borde engagera sig i våra fastigheter för att få till den mest energismarta lösningen. Den är inte densamma på olika fastigheter och att byta erfarenheter med andra aktörer och akademin stärker vårt samarbete. Ju mer vi träffas och syns desto större är chansen att vi kan återbruka. Istället för att återvinna eller sämsta alternativet bränna saker som vi kan förlänga livslängden på.

Gruppledare

Att engagera sig i GodaHus är ett väldigt bra sätt att samverka mellan medlemmarna och andra i branschen. Att utbyta erfarenheter och uppdatera sig inom energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. GodaHus erbjuder också möjlighet till kompetensutveckling och utbildning. Fokusgrupperna erbjuder korta och bra kunskapsträffar inom olika områden.

Gruppledare

För ta del av kunskap men även bidra med sin kunskap. Men även för att det är viktigt att vi håller liv i dessa frågor framåt. Att vi påverkar alla inblandade parter genom våra olika engagemang.