Om GodaHus

Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län.

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för ca 19% den inhemska klimatpåverkan (exkl importvaror) och för ungefär 40 % av den inhemska energianvändningen idag vilket innebär att detta är Sveriges enskilt mest klimatpåverkande bransch.

EU:s och Sveriges beslutade mål är bl.a att energianvändningen skall minska med 50 % till 2030 (jmfr 2005) och vara fossilbränslefria 2045 i syfte att begränsa samhällets negativa påverkan på miljö och klimat. Viktiga delar av bygg- och fastighetssektorns arbete, för att nå dit, är att öka återbruket av byggmaterial och att höja energiprestandan i såväl nya som befintliga byggnader utan att innemiljön för boende och brukare blir lidande.

GodaHus samlar offentliga och privata aktörer i sydostregionen för att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan. Genom att, hos medlemmarna, bygga djup och bred kunskap i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen. Vi är fn 48 medlemmar (jan 2021).

GodaHus aktiviteter innebär vidare att medlemmarna får möjligheter till utveckling av egna projekt och erfarenhetsutbyte med andra medlemmar samt tillgång till tidig information om aktuell utveckling i Sverige och Europa.

GodaHus har sedan starten samverkat med akademin, i huvudsak med Linnéuniversitetet där vi bidragit till att starta utbildningar (fn pågår Energisamordnare), handleda exjobb och initiera utvecklingsprojekt. Godahus har också bidragit till upprättande av forskargruppen Sustainable Built Environment, se www.lnu.se. GodaHus strävar efter utvidgad samverkan med såväl LNU som andra lärosäten.

Exempel på pågående aktiviteter under 2021 är följande:

Inom Godahus bedrivs arbete i de fyra temagrupperna Skruvarna (driftfrågor), Solstrålarna (solcellsteknik), GodaTech (digitalisering) och GodaHåll (hållbart byggande, återbruk) – se vidare på dessa temagruppers respektive flik på hemsidan.

Godahus deltar under 2019-2022 i EU-projektet DIACCESS, som leds av Växjö kommun, i syfte att ta fram digitala lösningar på samhälleliga problem. GodaHus och medlemmen Vöfab skall demonstrera ett smart värmesystem i tre skolor.  Se www.diaccess.se

GodaHus deltar sedan 2010 i det nationella samarbetet med fem andra liknande nätverk inom LÅGAN som är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Byggföretagen under ledning av Chalmers. se www.laganbygg.se. Undertecknad ingår i LÅGANs styrgrupp.

Ett pågående projekt inom LÅGAN-samarbetet är Energirenovering som bedrivs under 2020-2021. Ett antal verkliga renoveringsprojekt stöds under planeringsfasen med kunskaper inom  Totalmetodiken och Robust renovering utvecklade inom BeBo/Belok. Dessutom ingår utbildning kring de kommande klimatdeklarationerna som träder i kraft 1 januari 2022. Se flik på hemsidan.

Se också våra nyhetsbrev på hemsidan

Om du har frågor om GodaHus är du välkommen att kontakta:

Stefan Olsson, vd
stefan.olsson@godahus.se
070-989 01 81

eller

Fredrik Lindblad, ordf
fredrik.lindblad@vaxjo.se

Vill du läsa om vad vi åstadkom 2009-2017 kan du hitta en broschyr här:

Kommande evenemang

Kontakt

VD Stefan Olsson
Telefon: 0709-89 01 81
E-post: stefan.olsson@godahus.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på GodaHus nyhetsbrev!