Om GodaHus

Energieffektiva och Hållbara Byggnader i Sydost

GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län.

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för ca 19% den inhemska klimatpåverkan (exkl importvaror) och för ungefär 40 % av den inhemska energianvändningen idag vilket innebär att detta är Sveriges enskilt mest klimatpåverkande bransch.

EU:s och Sveriges beslutade mål är bl.a att energianvändningen skall minska med 50 % till 2030 (jmfr 2005) och vara fossilbränslefria 2045 i syfte att begränsa samhällets negativa påverkan på miljö och klimat. Viktiga delar av bygg- och fastighetssektorns arbete, för att nå dit, är att öka återbruket av byggmaterial och att höja energiprestandan i såväl nya som befintliga byggnader utan att innemiljön för boende och brukare blir lidande.

GodaHus samlar offentliga och privata aktörer i sydostregionen för att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan. Genom att, hos medlemmarna, bygga djup och bred kunskap i dessa frågor bidrar föreningen till en konkurrenskraftig sektor som i sin tur bidrar till den regionala utvecklingen. Vi är fn 48 medlemmar (jan 2021).

GodaHus aktiviteter innebär vidare att medlemmarna får möjligheter till utveckling av egna projekt och erfarenhetsutbyte med andra medlemmar samt tillgång till tidig information om aktuell utveckling i Sverige och Europa.

GodaHus har sedan starten samverkat med akademin, i huvudsak med Linnéuniversitetet där vi bidragit till att starta utbildningar (fn pågår Energisamordnare), handleda exjobb och initiera utvecklingsprojekt. Godahus har också bidragit till upprättande av forskargruppen Sustainable Built Environment, se www.lnu.se. GodaHus strävar efter utvidgad samverkan med såväl LNU som andra lärosäten.

Exempel på pågående aktiviteter under 2021 är följande:

Temagrupper

Inom Godahus bedrivs arbete i de fyra temagrupperna Skruvarna (driftfrågor), Solstrålarna (solcellsteknik), GodaTech (digitalisering) och GodaHåll (hållbart byggande, återbruk) – se vidare på dessa temagruppers respektive flik på hemsidan.

DIACCESS

Godahus deltar under 2019-2022 i EU-projektet DIACCESS, som leds av Växjö kommun, i syfte att ta fram digitala lösningar på samhälleliga problem. GodaHus och medlemmen Vöfab skall demonstrera ett smart värmesystem i tre skolor.  Se www.diaccess.se

EU-artikel om vårt arbete i DIACCESS

En EU-representant var på besök i Växjö under november 2021 och fick då information om vårt arbete i skolorna. Han sammanfattade sina goda intryck i en artikel som går att läsa här.

LÅGAN

GodaHus deltar sedan 2010 i det nationella samarbetet med fem andra liknande nätverk inom LÅGAN som är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Byggföretagen under ledning av Chalmers. se www.laganbygg.se. Undertecknad ingår i LÅGANs styrgrupp.

Ett pågående projekt inom LÅGAN-samarbetet är Energirenovering som bedrivs under 2020-2021. Ett antal verkliga renoveringsprojekt stöds under planeringsfasen med kunskaper inom  Totalmetodiken och Robust renovering utvecklade inom BeBo/Belok. Dessutom ingår utbildning kring de kommande klimatdeklarationerna som träder i kraft 1 januari 2022. Läs mer under fliken Samverkanspartner.

Nyhetsbrev

Ta del av GodaHus nyhetsbrev.

Om du har frågor om GodaHus är du välkommen att kontakta:

Björn Eliasson, vd
bjorn.eliasson@godahus.se

eller

Fredrik Lindblad, ordf
fredrik.lindblad@vaxjo.se

Vill du läsa om vad vi åstadkom 2009-2017 kan du hitta en broschyr här:

Kommande evenemang

Kontakt

Vd Björn Eliasson
Telefon: 076-345 15 89
E-post: bjorn.eliasson@godahus.se

Nyhetsbrev

För att skriva upp dig på GodaHus nyhetsbrev - skicka ett mail till Björn Eliasson

GodaHus aktiviteter ingår i Klimatneutrala Växjö/Kalmar inom ramen för Viable Cities

logotype Viable Cities