Skip to main content

Drift- och fastighetstekniker

OBS! Förlängd anmälan – Anmäl dig senast 26 januari 2022

Kompetensutveckling för framtiden

Kraven på redan yrkesverksamma ökar snabbt. Med mer tekniskt avancerade bygg- och installationssystem och allt fler miljöcertifierade och energieffektiva byggnader växer utbildningsbehovet för att kunna sköta dessa fastigheter. För att möta behovet måste det finnas utbildning så att även de som redan idag arbetar med drift- och fastighetsteknik kan utveckla sig i sina yrkesroller. Kunskaper för framtiden!

Utbildningen är uppdelad i nio kursblock som kommer att genomföras under två års tid med start i mars 2022.

Våren 2022

Hållbarhet och miljö 1 dag 17/3

Kursen ger dig kunskap i hållbarhetsmål och hur
fastighetsdrift kan optimeras för minskad miljöpåverkan. Du får förståelse för hur val av byggmaterial påverkar miljön.

Mål

Kunskaper:

 • om energiproduktion och distribution, olika energislags miljöpåverkan, byggmaterialensmiljöpåverkan, kemikaliers miljöpåverkan.
 • om miljösäkerhetsagerande.
 • om branschens hållbarhetsmål.

   Färdigheter:

  • Kunskaper om hur olika produktionsmetoder och distributionsmetoder av energi påverkar miljö och möjligheter att bygga fastigheter.
  • Ha en stor förståelse hur energislaget påverkar byggnadens energianvändning och miljöpåverkan.

   Kompetenser:

  • Den studerande skall kunna genomföra en energieffektiviseringsanalys.
  • Den studerande skall också kunna redogöra för branschen hållbarthetsmål samt hur detta påverkar det dagliga arbetet med fastighetsteknik.
  • Arbeta med olika material för att minska miljöpåverkan
  Byggteknik, fukt- och inomhusmiljö, fastighetsvård 2 dgr 10-11/5

  Du erhåller en djupare förståelse för byggnaders konstruktion och vilka krav det ställer på drift och underhåll, men även hur exempelvis fuktskador kan påverka vår inomhusmiljö negativt.

  Innehåll

  1. Byggteknik allmänt. Från timmerhus till simhallar.
  2. Vanliga riskkonstruktioner i befintliga hus när det gäller fukt- och mögelskador.
  3. Ventilationens betydelse för fuktproblem i byggnader.
  4. Luftföroreningar och radon.
  5. Exempel på åtgärder av fuktproblem.
  6. Hur hanteras vattenskador? Vilken avfuktningsmetod ska väljas?
  7. Vad ska man tänka på vid renovering? Fukt- och miljöinventering.
  8. Risker med tilläggsisolering och energieffektivisering.
  9. Checklista för enklare besiktning av inomhusmiljöproblem.
  10. Rondering av byggnader och presentation av digitala ronderingssystem.

  Hösten 2022

  El-kunskap 1 dag

  Du lär dig hantera beställarfrågor avseende eltekniska system, specialiserad kunskap i ellära samt känna till storheter, enheter och beteckningar för att kunna hantera olika beräkningar samt kännedom om lag och myndighetskrav.

  Innehåll

  • Ellära / Beräkningsexempel
  • Mätteknik och felsökning
  • Genomgång av elsystemets uppbyggnad
  • Genomgång av skydd så som skyddsjord, dubbelisolering, kapslingsklasser.
  • Apparatkännedom. Säkringar, dvärgbrytare, överlastskydd, jordfelsbrytare, elmotorn, frekvensomformare, kontaktorer, säkerhetsbrytare mm.
  • Kort genomgång av aktuella regelverk
  • Genomgång av vilka arbeten som inte kräver ett elinstallationsföretag samt hur de utförs praktiskt. Säker anslutning av ledare.
  • Genomgång av person- och brandfaran
  • Säkert elarbete. SS 50 110-1
  • Säker frånskiljning. SS 50 110-1
  • Genomgång av elsäkerhetsledarens uppgifter. SS 50 110-1

  Ventilation 1,5 dgr

  Du lär dig förstå ventilationsprocessen och ska kunna ansvara för driften av ventilationssystemet.

  Mål

  • Förstå anläggningars uppbyggnad och funktion, läsa ritningar. känna igen vanligt förekommande ritningssymboler som rör ventilation
  • Veta vilka material produkter och arbetsmetoder som berör ventilations aggregatet
  • Känna till funktion hos komponenter som ingår i ett ventilations aggregatet
  • Känna till olika typer av värmeåtervinning för ventilationssystem
  • Känna till olika sätt att behovstyra luftflöde
  • Känna till fysikaliska samband mellan luftflöde, tryckfall och fläkteffekt i ventilationssystem
  • Veta hur injustering av ventilations aggregat
  • Veta vad OVK innebär
  • Kunna göra felsökningar på Ventilations aggregat. Momentet görs i IVP´s labb.
  • Kunna göra tillsyn och underhåll av ventilationsaggreagat. IRL hos IVP på Ventilations aggregat
  • Kunna använda utrustning för temperatur och tryckmätning och tolka resultatet IRL på ventilations aggregat hos IVP
  • Kunna göra enklare luftflödesmätningar IRL hos IVP på ventilations aggregat.
  Värme och sanitet 2 dgr

  Kursen ger dig förutsättningarna för att självständigt kunna hantera och sköta värme och sanitetstekniska installationer.

  Mål

  • Kunskap om systemuppbyggnad, material, komponenter i system arbetsmetoder, injustering, avloppsrensning, säkerhetssystem, mätteknik, felsökning, Säker vatten.
  • Känna igen vanligt förekommande ritningssymboler som rör disciplinen.
  • Känna till fysikaliska samband mellan vattenflöde och tryckfall i värmesystem.
  • Förstå principerna för injustering av vattenflöden i värmesystem.
  • Veta vad Säker vatten innebär.
  • Kunna göra felsökningar och reparationer i anläggningar.
  • Kunna göra enklare installationer.
  • Göra enklare injusteringar av vattenflöden i värmesystem.

  Teorin

  • Kunna använda utrustning för temperatur och tryckmätning och tolka resultatet.

  Våren 2023

  Kyl- och värmepumpsteknik 1 dag

  Du lär dig att förstå processen och kunna ansvara för driften av kyla och värme, från enkla till mer avancerade system.

  Mål

  • Kunskap om systemuppbyggnad, material, komponenter, köldmedier, arbetsmetoder, kyl- och värmepumpsteori, felsökning.
  • Känna igen vanligt förekommande ritningssymboler som rör disciplinen.
  • Förstå en kylmaskin eller värmepumps funktionsprincip.
  • Känna till olika köldmedier och regler som gäller för dessa.
  • Känna till uppbyggnad av olika typer av kylsystem för komfortkyla i fastigheter.
  • Känna till uppbyggnad av livsmedelskyla i större och mindre anläggningar.
  • Känna till olika typer av värmepumpar samt deras för- och nackdelar.
  • Kunna göra felsökning av kylmaskin eller värmepump.
  Styr och övervakning 1 dag

  Kursen ger dig kunskap för att kunna övervaka och ansvara för fastighetens olika styr- och övervakningssystem.

  Mål

  • Känna igen vanligt förekommande ritningssymboler som rör disciplinen.
  • Känna till styrsystemets uppbyggnad och nivåer
  • Känna till de olika systemfabrikat som finns på marknaden.
  • Produktkännedom, styr- och reglerkomponenter med dess funktioner
  • Kommunikationsprotokoll, hur styr- och kommunikationssignaler transporteras i byggnaden. 
  • Regler sekvenser, vilken komponent som gör vad i vilken ordning.
  • Apparatskåp, uppbyggnad av apparatskåp för styr- och regler.
  • Ethernet, principer och funktion
  • Grundläggande systemfunktioner, tekniska begrepp, beteckningar, symboler och enheter inom området värme och ventilation.
  • Energioptimering via styr- och regler, hur kan ett system energioptimeras via styr- och regler.
  • Apparatskåp, felsökning i apparatskåp för styr- och regler.
  • Vanligt förekommande systemlösningar för olika funktioner inom fastighetsautomation samt hur de kan integreras och samverka.

  Hösten 2023

  Energi och energioptimering 2 dgr

  Kursen ger dig kunskap om praktisk energieffektivisering. Genom förståelse för sammanhang mellan värme, kyla, ventilation och system och de digitala hjälpmedel som finns i branschen.

  Mål

  • Förstå och hantera hur olika energislag samverkar i byggnaden och för att skapa ett bra inomhusklimat i en byggnad som mår bra.
  • Identifiera olika fastigheters energibehov genom systematisk uppföljning.
  • Förstå hur fastighetens tekniska system samverkar för en optimal funktion.
  • Förstå och hantera hur olika installationer påverkar energiförbrukningen.
  • Arbeta med rutiner för att förstå vad man kan göra för att optimera energiförbrukningen i en fastighet så man tillhandhåller en bra inomhusmiljö.
  • Miljöbyggnad i drift
  • Underhållsplaner i förhållande till miljöcertifieringar

   Kursupplägg

   Dag 1

   • Energieffektivisering och fastighetsteknik.
   • Vad är Energi?
   • Nationella energimål.
   • Energianvändning Bygg och fastighetsbranschen
   • Energikravställningar fastigheter BBR
   • Olika huvudposter för energieffektivisering i fastigheter

    Dag 2

   • Miljöcertifieringssystem
   • Vilka olika miljöcertifieringssystem finns det
   • Miljöbyggnad i drift
   • Underhållsplaner i förhållande till miljöcertifieringar
   • Knyta ihop de två dagarna med sammanfattning
   • Gå igenom vikten av engagerad personal och arbetssätt
   • Hur man faktiskt kan nyttja sina ock protkoll och energideklarationer mm
   • Tid för diskussioner
   Ekonomi och regelverk 2 dgr

   Du erhåller förståelse i de ekonomiska processer som finns i det dagliga arbetet för yrkesrollen. Bred kunskap i och förståelse om arbetsmiljölagstiftning, lagen om offentlig upphandling, plan- och bygglagen samt hyres- och avtalsjuridik.

   Kurslängd

   2 dgr lärarledd, platsförlagd

   Mål

   Efter avslutad kurs har du som deltagare:

   • Kunskaper om gällande regelverk, med avseende på uppbyggnad och funktion.
   • Färdigheter i var du hittar rätt regelverk för ditt vardagliga arbete.
   • God kännedom om byggbranschens standardavtal.
   • God kännedom om projektekonomi och hur dessa regler är kopplade till standardavtalen.
   • God kännedom om upphandlingar av tjänster och material i bygg- och installationsbranschen.

   Innehåll

   • Plan och bygglagen
   • Boverkets byggregler
   • Branschregler
   • Elsäkerhetsverkets föreskrifter
   • AMA VVS & Kyl och EL
   • Projektekonomi
   • Standardavtal i bygg- och installationsbranschen
   • Upphandlingsformer
   • Entreprenadformer
   • Ekonomiregler i AB04 och ABT06
   • Besiktning och felansvar
   • Slutbesiktning

   Pris

   • Medlem Goda hus
    18 000 kr exkl moms
   • Ej medlem
    27 000 kr exkl moms

   Lunch och fika inkluderat. Kursavgiften delas i två delar som faktureras innan första kurstillfället respektive år.

   Anmälan

   Vi behöver din anmälan senast 26 januari 2022

   Frågor

   Vid frågor vänligen kontakta Eva Gustafsson på
   eva.gustafsson@conservator.se